Regulamin

Regulamin Korzystania z Serwisu

Data aktualizacji: 14 lipca 2023

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.opgk.com.pl, prowadzonego przez Ogólnopolski Projekt Geometrii Krzywych Przestrzeni Wnętrz (zwany dalej „OPGK”, „my”, „nas”).

1.2. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Jeżeli nie zgadzasz się z postanowieniami Regulaminu, prosimy o natychmiastowe opuszczenie serwisu.

2. Warunki korzystania z serwisu

2.1. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne i dostępne dla wszystkich użytkowników internetu.

2.2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2.3. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu do rozpowszechniania treści o charakterze komercyjnym, nielegalnym, obraźliwym, niezgodnym z prawem czy naruszającym prawa osób trzecich.

3. Prawa i obowiązki OPGK

3.1. OPGK ma prawo do zmiany zawartości serwisu, jego funkcjonalności oraz do zmiany adresu strony internetowej, bez konieczności informowania o tym użytkowników.

3.2. OPGK ma prawo do czasowego, częściowego lub całkowitego zawieszenia działania serwisu, bez uprzedniego powiadomienia użytkowników.

3.3. OPGK ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej i stają się skuteczne z dniem ich publikacji.

4. Odpowiedzialność

4.1. OPGK nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników podejmowane na podstawie informacji zawartych na stronie.

4.2. OPGK nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub technologiczne leżące po stronie użytkownika (np. problem z połączeniem internetowym, oprogramowanie antywirusowe blokujące dostęp do strony, itp.).

5. Prawa autorskie

5.1. Wszystkie prawa do serwisu i materiałów w nim zawartych, należą do OPGK, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Korzystanie z tych materiałów do celów innych niż osobiste, wymaga pisemnej zgody OPGK.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Wszelkie pytania, uwagi i zastrzeżenia dotyczące serwisu, prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@opgk.com.pl.

6.2. Wszelkie spory wynikające z korzystania z serwisu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby OPGK.